Chi tiết văn bản

 Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập- tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Danh mục văn bản