Tổ chức kiểm định

Ngày 18/12/2012

Chức năng nhiệm vụ

 

• Kiểm tra, đánh giá, giám định, thẩm định chất lượng, hàng hóa, dịch vụ và công trình;

• Kiểm định, hiệu chuẩn và đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo;

• Chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

• Thử nghiệm chất lượng, vệ sinh, an toàn các sản phẩm, hàng hoá, vật liệu, cấu kiện, công trình;

• Kiểm định an toàn cho các thiết bị, hệ thống có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

• Quan trắc, đánh giá tác động và thực trạng môi trường;

• Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng và trang bị phòng thí nghiệm;

• Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chuyển giao công nghệ;

• Bảo trì và sửa chữa thiết bị.

Các tin mới

Các tin đã đưa

Tinchuyende