Bộ Công Thương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 (29/07/2014)

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây, ngày 24/7/2014, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6987/BCT-PC hướng dẫn tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương