Nội dung Hiệp định FTA Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu (30/06/2015)

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên (VN-EAEU FTA) đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ban Thường trực và Thủ tướng các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu ký kết ở cấp Nhà nước tại thị trấn Burabay, Cộng hòa Kazakhtan.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương