Tình hình hoạt động Tổng đài 18006838 và công tác giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2016 (28/07/2016)

Hiện nay, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Một trong những nội dung của hoạt động này là tiếp nhận và giải quyết yêu cầu tư vấn, khiếu nại của người tiêu dùng. Hiện nay, Cục QLCT tiếp nhận yêu cầu tư vấn và khiếu nại qua các phương thức sau:
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương