Những vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của năm APEC 2015 tại Phi-líp-pin  (30/01/2015)

Tại Phiên họp Hội nghị các Quan chức cao cấp không chính thức được tổ chức tại Thủ đô Ma-ni-la, Phi-líp-pin, các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã xác định các chủ đề ưu tiên trong chương trình nghị sự năm APEC 2015, trong đó, trọng tâm là mở rộng lợi ích của hơn 3 tỷ cư dân trong khu vực và tạo động lực mới cho phát triển thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bền vững trong bối cảnh các điều kiện toàn cầu thay đổi.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương