Việt Nam tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng bột ngọt (02/09/2015)

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam của Công ty CPHH Vedan Việt Nam. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương đã xác nhận đơn yêu cầu của Bên yêu cầu là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương