Phát triển các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 (26/10/2016)

Quyết định 1997/QĐ-TTg thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2016-2020.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương