EVN sắp tổ chức "Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn" (27/04/2017)

Hội thi diễn ra vào tháng 11/2017.

chuyenmuctin