Mời thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường" (06/02/2017)

Được sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cục Quản lý thị trường triển khai Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”.

Tin Đấu thầu

chuyenmuctin