Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tổ chức tuyển chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình “Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” (24/05/2017)

Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục dự án tham gia “Chương trình Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

chuyenmuctin