1,8 triệu tấn xi măng tiêu thụ trong nửa đầu tháng 2/2017 (25/02/2017)

Lượng tiêu thụ giảm khoảng 1,4 triệu tấn so với 15 ngày đầu tháng 1/2017.

Trang chuyên đề