Thông tin về phương án xử lý 12 dự án kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (28/04/2017)

Trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã trực tiếp làm việc tại các dự án và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xử lý các tồn tại, vướng mắc ở từng dự án. Từ ngày 17/12/2016 đến ngày 16/1/2017, Bộ Công Thương đã cùng Ban Chỉ đạo của Chính phủ trực tiếp làm việc tại 9/12 Dự án để xem xét các vấn đề cụ thể. Từ tháng 12/2016 đến nay, Ban Chỉ đạo, Bộ Công Thương và các Bộ ngành đã ban hành 120 văn bản chỉ đạo để xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc ở 12 dự án này (trong đó, Văn phòng Chính phủ ban hành 25 văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo và của Lãnh đạo Chính phủ; Bộ Công Thương đã ban hành 38 văn bản; các Bộ ngành, cơ quan liên quan ban hành 57 văn bản).
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương