Hướng dẫn đăng ký thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” năm 2016

Thực hiện Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị đăng ký thực hiện Dự án năm 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ các nội dung Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ/dự án đăng ký ưu tiên tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp; Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ; Xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực; Nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực.

Thủ tục đăng ký tham gia triển khai Dự án, xây dựng và dự toán các nội dung chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn trong Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp tại Quyết định số 7439/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” và Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16 tháng 9 năm 2011 giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện Dự án gồm: Công văn đề xuất các nhiệm vụ; Báo cáo tình hình triển khai Dự án theo Biểu 01 – NSCL; Tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ theo Biểu 02 – NSCL; Thuyết minh các nhiệm vụ đề xuất theo Biểu 03.1 – NSCL, Biểu 03.2 – NSCL và Biểu 03.3 – NSCL; Tóm tắt hoạt động trong lĩnh vực tương tự của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ thuộc Dự án theo Biểu 04 – NSCL. Các biểu mẫu: Biểu 01 – NSCL, Biểu 02 – NSCL, Biểu 03.1 – NSCL, Biểu 03.2 – NSCL và Biểu 03.3 – NSCL và Biểu 04 – NSCL được quy định tại Quyết định 7439/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký: ngày 16 tháng 4 năm 2015. Nơi nhận Hồ sơ và giải đáp, cung cấp thông tin bổ sung: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại 04 22202312.

Chi tiết Công văn 2554 /BCT-KHCN về việc hướng dẫn đăng ký thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” năm 2016 và các Biểu - NSDCL  xem tại đây.

  

Vụ Khoa học và Công nghệ
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin