120 doanh nghiệp hội nhập và phát triển

Sau 5 tháng triển khai, ban tổ chức đã chọn được 120 doanh nghiệp trong tổng số 500 đơn vị được đề cử để vinh danh Doanh nghiệp hội nhập và phát triển. Danh sách này đã được báo cáo tới Chủ tịch nước hôm nay 8/1.

 

Chương trình Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển năm 2016 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công thương và Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức.

 

Việc bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển” được triển khai dựa trên các điều kiện, cơ sở: 63  tỉnh, thành trên toàn quốc phối hợp giới thiệu, đề cử các Doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương là các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, có đăng ký tham dự bình chọn theo đúng quy định bao gồm:

Doanh nghiệp Nhà nước

 

Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã ….

 

Doanh nghiệp Liên doanh.

 

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

 

Các ngành và lĩnh vực hoạt động được bình chọn:

 

Là những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành kinh tế:

 

Công nghiệp

Nông nghiệp

Dịch vụ

Là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực:

Sản xuất

Chế biến

Thương mại dịch vụ

Thương mại hàng hóa

Là những doanh nghiệp có thành tích hội nhập kinh tế, quốc tế:

Phát triển và đứng vững trên thị trường nội địa

Mở rộng xuất khẩu, đầu tư ra thị trường quốc tế.

 

Các doanh nghiệp được đề cử sẽ bình chọn dựa trên 4 tiêu chí cụ thể và đánh giá theo thang điểm chi tiết cho từng tiêu chí với tổng điểm tối đa: 100 điểm, gồm:

 

Tiêu chí công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng sản phẩm: 30 điểm

 

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp: 30 điểm

 

Xây dựng phát triển thương hiệu của doanh nghiệp: 20 điểm

 

Văn hóa doanh nghiệp: 20 điểm

 

Sau 05 tháng triển khai công tác bình chọn, được sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, ban tổ chức đã tập hợp danh sách hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu theo đề cử của các địa phương. Sau quá trình thẩm định, Ban tổ chức quyết định bình chọn 120 Doanh nghiệp đạt số điểm bình chọn cao nhất để báo cáo Chủ tịch nước hôm nay.

 

Các doanh nghiệp được bình chọn “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển” là những Doanh nghiệp đạt được những điều kiện cạnh tranh quốc tế, chất lượng sản phẩm, dịch vụ không ngừng được nâng cao trong quá trình hội nhập quốc tế, hứa hẹn tiềm năng phát triển bền vững sau hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Ban tổ chức chương trình thống nhất cao quan điểm về cơ cấu Doanh nghiệp được bình chọn để vinh danh trong chương trình như sau: 20% trên tổng số là doanh nghiệp Nhà nước; 20% là các doanh nghiệp, công ty cổ phần quy mô lớn, 40% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 20% là các oanh nghiệp tư nhân nhỏ.


Đây chính là thể hiện sự quan tâm, động viên tới tất cả cádc thành phần kinh tế, đối tượng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt khối doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

 

Bên cạnh ý nghĩa động viên các doanh nghiệp tiêu biểu trong hội nhập quốc tế, chương trình bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” còn mang ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh Doanh nghiệp, doanh nhân có bản sắc Việt Nam, nuôi dưỡng khát vọng, vươn lên làm giàu cho chính mình, cho đất nước, phát huy tiềm năng, nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đạo đức và văn hóa kinh doanh, ngày càng đạt hiệu quả kinh tế cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

 

Trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, để nâng cao vị thế và sức mạnh của  doanh nghiệp nước nhà trong hội nhập quốc tế, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cũng chỉ rõ: “Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức mới, sáng tạo, khoa học và công  nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế”.

 

“Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc cổ vũ, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu, đạt đẳng cấp cạnh tranh quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất, phát triển, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu ra thị trường thế giới …  

 

 

ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin