Học tập, quán triệt Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Sáng ngày 10/01/2017, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) chia sẻ, mục đích của Hội nghị là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết, Kết luận và giới thiệu dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty; giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, viết thu hoạch, để thu được kết quả tốt.

 

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

 

Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng chí Vũ Văn Cường nhấn mạnh 03 vấn đề chính:

 

Thứ nhất, bám sát, tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản của các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) để sau Hội nghị phối hợp cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một cách có hiệu quả. Các đảng bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, đơn vị mình để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất.

 

Thứ hai, tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân. Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Từ đó, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Thứ ba, công tác tuyên truyền về Nghị quyết cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.

 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ban Chấp hành Đảng bộ TCT yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như:

 

Ngay trong tháng 01/2017 tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

 

Đối với Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt nhằm mục tiêu khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết này phải được thực hiện từ Đảng ủy TCT đến các chi bộ, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động được tham gia học tập. Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới.

 

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất.

 

Trước mắt, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu TCT sẽ đảm bảo cho người lao động ai ai cũng được đón Tết “an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”, giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất.

 

Quyên Lưu

 

ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin