Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP đạt được 60.386 tỷ đồng trong năm 2016

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP, đơn vị này cho biết năm 2016, doanh thu đạt được là 60.386 tỷ đồng (Số tròn), trong đó, Công ty mẹ: 1.315 tỷ đồng; Khối Công ty con: 22.504 tỷ đồng; Khối Công ty liên kết: 36.567 tỷ đồng.

 
 
Nhận định những khó khăn, thách thức trong năm 2016, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và các Bộ ngành, đồng thời Tổng công ty cũng chủ động bám sát tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của từng đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị trong hệ thống Tổng công ty nói riêng. Đối với phôi thép, sản xuất ước đạt 2.054.000 tấn, bằng 100% kế hoạch và tăng 24% so cùng kỳ; tiêu thụ ước đạt ước đạt 681.200 tấn bằng 114% kế hoạch và tăng 20% so cùng kỳ. Đối với thép xây dựng, sản xuất ước đạt 3.046.300 tấn, bằng  105% kế hoạch và tăng trưởng 9% so cùng kỳ; tiêu thụ ước đạt 3.028.500 tấn, bằng  104% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ và chiếm trên 39% tổng thị phần thép xây dựng cả nước. Sản xuất kinh doanh thép cán nguội: Sản lượng tiêu thụ thép cán nguội năm 2016 của Tổng công ty ước đạt 490.000 tấn, bằng 148% kế hoạch và tăng 65% so cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh thép sau cán: Tiêu thụ tôn mạ ước đạt 278.000 tấn, bằng  105% kế hoạch và tăng trưởng 40% so cùng kỳ. Tiêu thụ ống thép ước đạt 40.500 tấn, bằng 90% kế hoạch. Lĩnh vực kinh doanh kim khí: Tổng lượng tiêu thụ năm 2016 ước đạt 754.100 tấn, giảm 1% so với năm trước và  đạt 89% kế hoạch. Lĩnh vực phụ trợ: Hoạt động của Tổng công ty trong các lĩnh vực phụ trợ như gia công thép, gang đúc, vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng,... về cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra và có tăng trưởng so với cùng kỳ; trừ một số đơn vị: Tân Thành Mỹ, VNS - Daewoo, Dolomit VN chưa hoàn thành kế hoạch và đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Đại biểu tham dự tại Hội nghị
 
Năm 2016, doanh thu đạt được là 60.386 tỷ đồng (Số tròn), trong đó, Công ty mẹ: 1.315 tỷ đồng; Khối Công ty con: 22.504 tỷ đồng; Khối Công ty liên kết: 36.567 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế: 1.822,5 tỷ đồng (Số tròn), trong đó: Công ty mẹ: 170 tỷ đồng; Khối Công ty con: 697,3 tỷ đồng; Khối Công ty liên kết: 955,2 tỷ đồng
Tổng số lao động bình quân năm 2016 là 178 người. Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 14.601.000 đồng/người/tháng, tăng 9,33% so với năm 2015 đối với Công ty mẹ và đơn vị trực thuộc. Tổng số lao động bình quân năm 2016 là 3.017 người. Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 11.578.000 đồng/người/tháng, tăng 14,51% so với năm 2015 đối với Khối Công ty con. Tổng số lao động bình quân năm  2016 là 11.170 người. Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 8.531.000 đồng/người/tháng, tăng 17,18% so năm 2015 đối với Khối Công ty liên kết.
 
 
Nhận định những khó khăn, thách thức trong năm 2016, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và các Bộ ngành, đồng thời Tổng công ty cũng chủ động bám sát tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của từng đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị trong hệ thống Tổng công ty nói riêng. 
 
 
 
Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị
 
Năm 2016, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tái cơ cấu, chú trọng công tác đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đổi mới và nâng cao công tác quản trị, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các đơn vị trong hệ thống.
 
 
Với các quyết sách chỉ đạo đúng đắn của Lãnh đạo Tổng công ty và sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của các đơn vị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty không ngừng được nâng cao, về cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng sản xuất - tiêu thụ của hầu hết các mặt hàng đều  tăng trưởng so với cùng kỳ 2015. Số lượng các đơn vị bị lỗ giảm dần qua các tháng; nhiều đơn vị có kết quả lợi nhuận tăng trưởng cao so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Việc làm của người động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.
 
 
Năm 2016 là năm thứ ba Công ty mẹ tiếp tục hoạt động kinh doanh có lãi. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 170 tỷ đồng, vượt 20,5% so với kế hoạch.
 
 
Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt, kịp thời của Ban Tổng giám đốc cùng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của toàn thể đội ngũ công nhân viên chức lao động Tổng công ty trong năm qua. 
 
 
Năm 2016, Tổng công ty đã tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp, trọng điểm và các dự án đầu tư chiều sâu, thực sự cần thiết để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Toàn Tổng công ty có 72 dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, góp phần gia tăng lợi nhuận cho các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty. Tiếp tục thời sự hóa nhu cầu vốn đầu tư và các danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2025 để phù hợp với Chiến lược phát triển của Tổng công ty đã được Bộ Công Thương phê duyệt và Đề án tái cấu trúc Tổng công ty. Hoàn thành Báo cáo đánh giá toàn diện thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 , xây dựng Kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống nhãn hiệu VNSTEEL của TCT. Tăng cường kết nối, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong hệ thống trong việc tiêu thụ phôi thép, thép chữ /V/, thép cán nguội, mua nguyên vật liệu, gia công... Hoàn thành báo cáo phân tích tài chính năm 2016 của Tổng công ty. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị kiểm kê tại 0h ngày 01/01/2017 và lập Báo cáo Tài chính năm 2016. Chấn chỉnh các trường hợp phát sinh nợ phải thu đột biến, kéo dài nhằm hạn chế tối đa nợ khó đòi. Công tác quản lý vốn và tài sản trong năm 2016 có hiệu quả hơn, đảm bảo thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay ngân hàng, không phát sinh khó đòi và nợ phải trả quá hạn. Các chỉ số khả năng thanh toán nợ chung và khả năng thanh toán nợ đến hạn của Tổng công ty đều trong phạm vi kiểm soát an toàn...
 
 
Với kết quả đó năm 2017, Tổng công ty phấn đấu đảm bảo tăng trưởng bền vững và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị phần thép xây dựng, củng cố vị thế của Tổng công ty trên thị trường. Tăng cường phát huy công suất của hệ thống  thiết bị hiện có. Tập trung đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu đầu tư các dự án mới để chuẩn bị cho sự phát triển của Tổng công ty trong tương lai. Đẩy mạnh triển khai công tác tái cơ cấu nhằm tập trung vốn và nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính có hiệu quả cao. 
 
 
Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017 của Toàn hệ thống Tổng công ty, Sản xuất: 2.396.000 tấn, tăng trưởng 17%, Tiêu thụ: 697.500 tấn, tăng trưởng dự kiến 11%; Thép xây dựng: Sản xuất: 3.157.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 4%; Tiêu thụ: 3.147.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 4%. Thép dẹt sản xuất và tiêu thụ: 442.000 tấn. Sản phẩm thép sau cán tiêu thụ: 314.000 tấn.
 
 
Để đạt được chỉ tiêu trên, toàn hệ thống Tổng công ty cần phải tăng cường công tác phân tích dự báo thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, quản lý thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động liên kết, phối hợp giữa các đơn vị nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống. Tăng cường hoạt động quản lý và giám sát mua nguyên liệu và bán hàng của các đơn vị trong hệ thống. Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý tài chính, giảm giá thành, giảm mất cân đối tài chính, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực về quản trị, tài chính, đầu tư, quản lý chất lượng sản phẩm, kịp thời đề xuất các giải pháp, xử lý các vi phạm thông qua kiểm tra, giám sát theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quyết toán tài chính nhằm đánh giá chính xác kết quả kinh doanh năm 2016. Thực hiện việc phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan đã tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, làm cơ sở cho việc định hướng, đưa ra các biện pháp khắc phục trong năm 2017. Tập trung nguồn lực thực hiện dự án trọng điểm, các dự án khởi công mới, dự án di dời và các dự án chuyển tiếp nhóm B. Chỉ đạo các đơn vị nâng cao công tác quản trị dự án đầu tư từ lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán, đưa dự án vào sử dụng và tổng kết đánh giá hiệu quả đầu tư. Tiếp tục  thời sự hóa nhu cầu vốn đầu tư và các danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2025 phù hợp với Chiến lược phát triển của Tổng công ty đã được Bộ Công Thương phê duyệt và Đề án tái cấu trúc Tổng công ty. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn thành rà soát quy hoạch cán bộ các chức danh quản lý Tổng công ty giai đoạn 2017-2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025...
 
 
 
Bên cạnh đó, Tổng công ty mong muốn Chính phủ có các chích sách, giải pháp để kiểm soát và ngăn chặn việc nhập khẩu tràn lan các mặt hàng mà ngành thép trong nước đã sản xuất được; ngăn chặn sự nhập khẩu ồ ạt thép giá rẻ từ Trung Quốc, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất thép trong nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phù hợp để tăng tổng cầu và hỗ trợ phát triển thị trường. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, tập trung vào các công trình quan trọng, cấp bách; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng; kích cầu thị trường bất động sản. Tổng công ty đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sớm xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan để Tổng công ty hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ. Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ để Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên sớm được triển khai, tái khởi động trở lại.
 
 
 
Ngoài ra, Tổng công ty cũng mong muốn Chính phủ và các Bộ ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để  Tổng công ty thực hiện việc thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo đúng lộ trình và kế hoạch. 
 
 
 
Ô​ng Nguyễn Như Chinh, Vụ trưởng, Vụ thi đua khen thưởng Bộ Công Thương
 
 
Tại Hội nghị, ô​ng Nguyễn Như Chinh, Vụ trưởng, Vụ thi đua khen thưởng Bộ Công Thương thừa Ủy quyền của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công Thương đã công bố các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.
 
 
 
Tại hội nghị, Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công Thương đã công bố quyết định tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
 
 
- Ông Thân Thanh, Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung.
- Ông Tạ Trung Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal.
- Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Miền Nam.
- Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Miền Nam.
 
 
Ông Lý Quốc Hùng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, chủ tịch Công Đoàn Công Thương trao tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các cá nhân xuất sắc
 
 
 
Tại hội nghị, Tổng Công ty cũng trao tặng Giấy khen của Tổng Công ty cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, bao gồm:
 
- Công ty CP Lưới thép Bình Tây.
- Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Quốc tế (IBC).
- Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.
- Công ty CP Kim khí Miền Trung.
- Công ty CP Trúc Thôn.
- Công ty thép Tây Đô.
- Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL.
- Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam- Vinatrans.
- Công ty TNHH Natsteelvina.
 
 
 
Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lên trao tặng Giấy khen của Tổng công ty cho các tập thể, các cá nhân
 
Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lên trao tặng Giấy khen của Tổng công ty cho các tập thể, các cá nhân:
 
- Ông Phan Quốc Tuấn, Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL
- Ông Lê Việt, Phó Tổng giám đốc, Công ty Tôn Phương Nam
- Ông Lê Văn Quang, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Thép Đà Nẵng
- Ông Cao Anh Kiệt, Phó giám đốc, Công ty CP Thép Thủ Đức
- Ông Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên
- Ông Vũ Văn Úy, Giám đốc, Nhà máy Cán thép Lưu Xá, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên
- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc, Nhà máy Cán thép Thái Nguyên, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên
 
 
 
 
 
Phương Thảo
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin