Bộ Công Thương ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Kế hoạch được ban hành nhằm theo dõiđánh giá thực trạng thi hành pháp luật hiệu quả, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.

 

Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5116/QĐ-BCT về kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Công Thương.

 

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu:

 

Một là, thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương và Thông tư số 35/2013/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2011/TT-BCT.

 

Hai là, bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính;

 

Ba là, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tránh chồng chéo với các nội dung thanh/kiểm tra khác.

 

Bộ trưởng Bộ Công Thuơng yêu cầu năm 2017 cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với 02 lĩnh vực trọng tâm là: cạnh tranh và kinh doanh khí.

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề.

 

Theo nội dung của Quyết định, trách nhiệm của Vụ Pháp chế là chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; Xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp. Trách nhiệm của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề: Xây dựng kế hoạch chi tiết theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với chuyên đề được giao chủ trì thực hiện; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ đề ra của Kế hoạch; Xây dựng báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật đối với từng chuyên đề được giao chủ trì thực hiện và gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp trước ngày 10 tháng 10 năm 2017. 

 

Hồng Hạnh

ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin