Đảng ủy Vinataba: phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn đảng Bộ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã khẳng định như vậy tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức sáng 16/2 tại Hà Nội.

 

Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 

 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, Bộ Công Thương lưu ý Đảng ủy Tổng công ty cần bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường chất lượng công tác quản lý điều hành; đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.

 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng chỉ đạo tại Hội nghị 

 

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị Tổng công ty tích cực triển khai, vận dụng có hiệu quả các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II, đưa các nội dung của các Nghị quyết vào thực tế công việc của Tổng công ty, góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo.

 


Đảng ủy Tổng công ty chỉ đaọ Ban lãnh đạo, Đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động Tổng công ty thực hiện tốt các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đề ra nhằm tiếp tục khẳng định Tổng công ty là đơn vị đứng đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam, tiếp tục là nòng cốt trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.

 


Thứ trưởng đề nghị Tổng công ty tích cực triển khai trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án và nghiên cứu các sản phẩm có chất lượng tốt hơn, đẩy mạnh phát triển nguyên liệu trong nước, cụ thể: tập trung, tích cực chỉ đạo triển khai việc cổ phần hóa Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành nghề kinh doanh chính, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, trong đó cần tập trung đấy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình tổng thể di dời Công ty Thuốc lá Việt Nam. Khẩn trương quyết toán các dự án đã hoàn thành thuộc Chương trình tổng thể di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn.Để nâng cao chất lượng cũng như tăng cường sử dụng nguyên liệu trong nước, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện các quy chế về đầu tư, mua bán sử dụng nguyên liệu thuốc lá, đẩy mạnh phát triển vùng trồng cây nguyên liệu thuốc lá theo quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt...

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác đảng năm 2016

 

Tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Vinataba, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết, năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể công nhân viên chức - người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng năm 2016.

 

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

 

Năm 2016, Tổng công ty đã phát triển sản xuất, bảo toàn vốn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính đều vượt kế hoạch đăng ký với Bộ Công Thương và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh chung ngành thuốc lá gặp rất nhiều khó khăn, tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành giảm, các đơn vị ngoài Tổng công ty giảm bình quân 15%,  sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ của toàn Tổng công ty đạt 3.531 triệu bao tăng 3% so cùng kỳ năm trước, thị phần của Tổng công ty chiếm hơn 60% sản lượng toàn ngành, tăng 4% so với năm 2015.


Sản lượng xuất khẩu thuốc điếu toàn Tổ hợp đạt 1.239 triệu bao, tăng 3% so cùng kỳ năm trước và chiếm 78% sản lượng xuất khẩu của ngành.


- Sản lượng bánh kẹo đạt 38.175 tấn, đạt 103,5% kế hoạch và tăng 4%.


- Tổng doanh thu (không gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) đạt 26.649 tỷ đồng, bằng  106% kế hoạch, tăng 2,3%;


- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.432 tỷ đồng tăng 7,5%;


- Nộp ngân sách đạt 9.706 tỷ đồng tăng 12%;


- Kim ngạch xuất khẩu đạt 186,7 triệu USD tăng 1,7%.


- Đảm bảo công ăn việc làm cho 12.600 cán bộ công nhân viên với thu nhập bình quân cho người lao động ước đạt khoảng 11,7 triệu đồng/người/tháng tăng hơn 10% so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, thu nhập bình quân tháng tết của Tổ hợp tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

 


Về công tác xây dựng đảng, năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty đã ổn định tổ chức là Đảng bộ toàn Tổng công ty với 24 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (21 Đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở trực thuộc), 114 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.772 Đảng viên, trong đó có 1.693 Đảng viên chính thức và 79 Đảng viên dự bị, tăng 48 Đảng viên (1,03%) so với cùng kỳ năm 2015.

 


Đảng bộ Tổng công ty đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý Đảng viên phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng đạo đức của cán bộ, Đảng viên; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

 


Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, phổ biến quán triệt hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 theo hướng thiết thực, sát với từng đối tượng, gắn với chương trình hành động của Tổng công ty. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành việc triển khai tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 100% cán bộ lãnh đạo Tổng công ty,  2.528 cán bộ quản lý, quần chúng ưu tú được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, trong đó tổng số đảng viên trực tiếp tham gia là 1.693 Đảng viên/1.724 Đảng viên, đạt tỉ lệ 98,2%.

 


Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Năm 2016, 21/24 (87,5%) số Tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ Tổng công ty đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (trong đó 20,8% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu); 2/24(8,3%) số Tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 274/1772=15,46% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1350/1772=76,18% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016, toàn Đảng bộ Tổng công ty phát triển được 118 đảng viên, tăng 47,5 % nghị quyết đề ra (bình quân phát triển 80 đảng viên/năm), tăng 53,2% so với cùng kỳ năm trước.

 


Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Toàn Đảng bộ Tổng công ty đã cử 16 đồng chí học chứng chỉ lý luận chính trị, 13 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 108 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng nhận thức cho Đảng viên mới, 198 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 với 248 đồng chí tham dự.

 


Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại và có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn tại các đơn vị. Năm 2016 toàn Đảng bộ Tổng công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

 


Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền các cấp; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội chăm lo kiện toàn tổ chức, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên. 22/24 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động từ các phòng ban, phân xưởng đến đơn vị, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp. Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Phát động cuộc thi hiến kế xây dựng Slogan của Tổng công ty. Vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội: Phụng dưỡng 40 mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng 68 nhà tình nghĩa, 41 nhà tình thương và các hoạt động từ thiện khác như hỗ trợ quỹ khuyến học, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, vận động công nhân viên chức lao động đóng góp ủng hộ đồng bào mưa lũ miền Trung. Tổng số tiền từ thiện xã hội trên 17,7 tỉ đồng.

 

 


Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2017, Đảng uỷ Tổng công ty đề ra phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 -2020), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quyết liệt đến từng đơn vị thành viên các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tăng cường làm việc trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty với một số cấp ủy đơn vị để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại một số đơn vị cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo đúng tiến độ, quy trình quy định. Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững.

 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng để tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên các cấp. Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể theo hướng tập trung cho cơ sở; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động. Nâng cao năng lực làm việc của Bộ phận chuyên trách Đảng nhằm tham mưu thực hiện công tác Đảng trong Tổng công ty ngày càng tốt hơn. Tăng cường đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng đối với các đồng chí cấp ủy, các đồng chí làm công tác Đảng trong Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc.

 


Năm 2017, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu chính như: Doanh thu (không gồm bánh kẹo) đạt 23.900 tỷ đồng, Nộp Ngân sách trên 9.100 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế trên 1.100 tỷ đồng. Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn ”trong sạch vững mạnh” trên 90%, trong đó: 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 90%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được hơn 80 đảng viên mới.  

 

 


     
Đảng uỷ Tổng công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành; Sửa đổi quy định về mức xử phạt hình sự của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 nhằm vẫn đảm bảo hiệu lực thi hành quy định của Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP; Sửa đổi nội dung Hướng dẫn 06/TANDTC-PC ngày 26/01/2016 của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháp nổ, thuốc lá điếu nhập lậu; Chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá theo Chỉ thị 30/CT-TTg để bảo vệ ngành sản xuất, tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Bổ sung mục đích sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá cho công tác phòng chống thuốc lá nhập lậu, góp phần hạn chế tác hại của thuốc lá nhập lậu; Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành địa phương tăng cường quản lý việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, giấy phép đủ điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá và công tác hậu kiểm tại các địa phương có vùng trồng cây thuốc lá, góp phần chấn chỉnh thị trường nguyên liệu thuốc lá nội địa, tạo điều kiện cho việc phát triển bền vững vùng trồng.

 


Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện đã đề ra chỉ đạo chính quyền cùng cấp xây dựng biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn phát huy các ưu điểm và thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, đặc biệt là công tác cổ phần hóa Tổng công ty theo lộ trình mà Chính chủ và Bộ Công Thương chỉ đạo; Đồng thời kêu gọi toàn thể  cán bộ, Đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 tạo cơ sở thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty.

 

 

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá đã có thành tích trong công tác Đảng năm 2016.

 
Phương Thảo

ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin