THỨ TRƯỞNG CAO QUỐC HƯNG TIẾP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN, CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG MITSUBISHI, NHẬT BẢN
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Giám đốc điều hành Hệ thống năng lượng hạt nhân, Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, Nhật Bản
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Giám đốc điều hành Hệ thống năng lượng hạt nhân, Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, Nhật Bản
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Giám đốc điều hành Hệ thống năng lượng hạt nhân, Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, Nhật Bản
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Giám đốc điều hành Hệ thống năng lượng hạt nhân, Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, Nhật Bản
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Giám đốc điều hành Hệ thống năng lượng hạt nhân, Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, Nhật Bản
26/07/2017