Báo động tình trạng vi phạm thương hiệu trong kinh doanh xăng dầu