LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG

Điện thoại: 024. 2220 2201

Email: AnhTTr@moit.gov.vn

Thư ký: Phùng Mạnh Ngọc

Email: NgocPM@moit.gov.vn

Email: VuongHQ@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Tất Phong

Điện thoại: 024. 2220 2206

Email: PhongPT@moit.gov.vn

Điện thoại: 024. 2220 2216

Email: KhanhTQ@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Anh Tuấn

Điện thoại: 024. 2220 2226

Email: TuanP@moit.gov.vn

Điện thoại: 024. 2220 2333

Email: HaiDT@moit.gov.vn

Thư ký: Hoàng Việt Anh

Điện thoại: 024. 2220 2204

Email: AnhHV@moit.gov.vn

Email: HungCQ@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Thế Long

Điện thoại: 024. 2220 2204

Email: LongNT.TH@moit.gov.vn

Email: AnDH@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Khắc Huy

Điện thoại: 024. 2220 2206

Email: HuyPK@moit.gov.vn

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ