Ảnh

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

Điện thoại: 024. 2220 2333

Email: HaiDT@moit.gov.vn

Thư ký: Hoàng Việt Anh

Điện thoại: 024. 2220 2204

Email: AnhHV@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ