Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020

27/04/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới nghiệp doanh nhà nước thuộc Bộ Công Thương đã đạt được những kết quả nhất định. Để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2020 bảo đảm hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bộ phận đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

 

Tổ chức quán triệt thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

 

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 5 năm 2017 theo thẩm quyền hoặc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với 4 Tập đoàn phải trình đề án tái cơ cấu (gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam), yêu cầu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để khẩn trương hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 5 năm 2017.

 

Tổ chức triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, tồn đọng tài chính kéo dài, không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hoá phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, sáp nhập hoặc phá sản theo quy định của Nhà nước.

 

Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không có hiệu quả, hiệu quả thấp; có cơ chế kiểm soát phù hợp trong việc mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp, tránh lợi ích nhóm, thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

 

Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

 

Về tổ chức thực hiện

 

Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu:

Thực hiện rà soát các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể bán phần vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020.

 

Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm với Bộ về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát hiện những vấn đề đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9091/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Vụ Tài chính:

Chỉ đạo tổ chức việc xác định giá trị doanh nghiệp các doanh nghiệp cổ phần hoá, bảo đảm đúng qui định và tiến độ yêu cầu.

 

Vụ Tổ chức cán bộ:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, đề xuất việc kiện toàn công tác cán bộ các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ, báo cáo Bộ trưởng những vấn đề phát sinh cần giải quyết, xử lý.

 

Các Vụ, Cục, Tổng cục quản lý chuyên ngành:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp theo tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ