Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (cập nhật đến năm 2019)

01/01/2020

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, để hướng dẫn các đơn vị đăng ký điều chỉnh, bổ sung các sản phẩm trong nước sản xuất được vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được, Bộ Công Thương ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung sản phẩm vào Danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được thay thế văn bản số 5790/BCT-KH ngày 03 tháng 7 năm 2012 như sau:

 

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục

Bao gồm:

- Văn bản của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung các sản phẩm sản xuất trong nước vào Danh mục.

- Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu đề nghị điều chỉnh, bổ sung do doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm (Mẫu Danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo).

- Tài liệu thuyết minh kỹ thuật về sản phẩm.

- Giấy chứng nhận liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm (Phô tô công chứng).

- Thống kê các hợp đồng mua bán sản phẩm (nếu có) về số lượng sản phẩm, giá trị, tên đơn vị mua sản phẩm và năm ký kết hợp đồng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Phô tô công chứng).

Tiêu chí đánh giá máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được được quy định tại Phụ lục 2.

Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan được quy định tại Phụ lục 3.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 

Vụ Kế Hoạch


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ