Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Công Thương

20/08/2018

Bộ Công Thương dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Công Thương và đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Quyết định 2821/Q Đ-BCT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và để có cơ sở tiến tới đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu các dịch vụ sự nghiệp công, Bộ Công Thương dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Để đảm bảo Thông tư ban hành đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và gửi về Bộ Công Thương đồng thời gửi file văn bản góp ý vào địa chỉ email: thanhnm@moit.gov.vn trước ngày 29/8/2018 để nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi trình, ban hành theo quy định.

Chi tiết Dự thảo xem tại đây.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ