Truy cập nội dung luôn

Phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

08/12/2017

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2018,

Thông tư này quy định phương pháp xác định chi phí hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh và phương pháp, trình tự xác định giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Thông tư này áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các Tổng công ty Điện lực.

Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thuỷ điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quy định tại Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy thuỷ điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nêu trên thuộc danh sách do Bộ Công Thương ban hành.

Tổng chi phí hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp đủ chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ cần thiết của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

Tổng chi phí năm N (CN) của nhà máy được xác định theo công thức sau:

CN = CVL + CTL + CKH + CDVMN + CSCL + CLV + CK

Trong đó:
CVL: Chi phí vật liệu năm N (đồng);
CTL: Chi phí tiền lương năm N (đồng);
CKH: Chi phí khấu hao tài sản cố định năm N (đồng);
CDVMN: Chi phí dịch vụ mua ngoài năm N (đồng);
CSCL: Chi phí sửa chữa lớn năm N (đồng);
CLV: Chi phí lãi vay năm N (đồng);
CK: Chi phí khác bằng tiền năm N (đồng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2018, thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

Theo quy định của Thông tư trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực:

Rà soát chi phí các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong phương án giá điện hàng năm theo quy định trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh.

Kiểm tra, có ý kiến về hợp đồng mua bán điện và các hiệu chỉnh bổ sung hợp đồng của các nhà máy điện trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa các bên.

Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện trong trường hợp hai bên thỏa thuận việc giải quyết tranh chấp tại Cục Điều tiết điện lực.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các đơn vị có liên quan phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết.

Chi tiết Thông tư, xem tại đây.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ