Truy cập nội dung luôn

Sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM

15/11/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 4267 /QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Theo đó, Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Những nội dung khác của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ