Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc giao Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

26/02/2020

Thực hiện các Quyết định số 3707/QĐ-BCT, 3708/QĐ-BCT, 3709/QĐ-BCT, 3710/QĐ-BCT, 3711/QĐ-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) chuyển tiếp năm 2020 và các Quyết định số 3884/QĐ-BCT, 3894/QĐ-BCT, 3896/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2020, Bộ Công Thương thông báo đến đơn vị một số nội dung để triển khai thực hiện như sau:

- Đối với các nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp năm 2020: Căn cứ Quyết định phê duyệt kinh phí, các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Trường hợp đối với các nhiệm vụ chưa được cấp đủ kinh phí theo Hợp đồng, Thuyết minh đã ký với Bộ Công Thương và đã được kéo dài thời gian thực hiện, đề nghị các đơn vị tổ chức xây dựng, trình ký bổ sung Phụ lục Hợp đồng theo nội dung điều chỉnh đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Ngoài ra, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục giao dự toán kinh phí về cho các đơn vị theo quy định trước đây (không thay đổi so với năm 2019).

- Đối với các nhiệm vụ mở mới năm 2020: Căn cứ Quyết định đặt hàng nhiệm vụ năm 2020, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị được đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KHCN có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung, tiến độ được giao. Ngoài ra, việc giao dự toán kinh phí năm 2020 đối với các nhiệm vụ mở mới có sự thay đổi điều chỉnh như sau:

+ Đối với các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: Bộ Công Thương giao dự toán kinh phí trực tiếp về cho các Viện nghiên cứu được đặt hàng nhiệm vụ theo quy định. Các Viện nghiên cứu lưu ý việc tổ chức ký hợp đồng áp dụng theo Mẫu 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn này.

+ Đối với các nhiệm vụ khác: Bộ Công Thương giao dự toán kinh phí về Văn phòng Bộ, không giao dự toán trực tiếp cho các đơn vị như trước đây. Do vậy, các đơn vị lưu ý để áp dụng Mẫu Hợp đồng theo Mẫu 1 và Mẫu 2, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn này.

Để kịp tiến độ triển khai nhiệm vụ, đề nghị các đơn vị hoàn thành việc ký hợp đồng chậm nhất trước ngày 12 tháng 3 năm 2020.

Ngoài ra, để hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức xây dựng Hợp đồng, Thuyết minh nhiệm vụ và tổ chức triển khai nhiệm vụ, Bộ Công Thương thông báo một số văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan để các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định (Phụ lục 2 của Công văn 1093).

Danh mục các Mẫu Hợp đồng KHCN áp dụng cho Kế hoạch năm 2020, xem tại đây.

Trong đó:

1. Mẫu 1: Áp dụng cho các Vụ trực thuộc Bộ

2. Mẫu 2: Áp dụng cho các đơn vị giao kinh phí qua Văn phòng Bộ (Trừ các Vụ trực thuộc Bộ)

3. Mẫu 3: Áp dụng đối với các đơn vị giao dự toán trực tiếp (áp dụng đối với các Viện Nghiên cứu được giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng)Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ