Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Đề nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý phát triển CCN. Cụ thể như sau:

  1. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về điều kiện bổ sung quy hoạch “Xác định rõ chủ đầu tư hạ tầng CCN”. Việc quy định như vậy khó khăn cho địa phương khi phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch CCN. Vì việc rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch là nhiệm vụ thường xuyên, là điều kiện tiên quyết để kêu gọi nhà đầu tư, cũng như là điều kiện để thành lập CCN. Thực tế CCN chưa có trong quy hoạch thì không có cơ sở để xác định chủ đầu tư. Đề nghị Chính phủ xem xét bỏ quy định này.

  2. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có sử dụng vốn ngân sách thì đều phải thực hiện các thủ tục về đầu tư công, trong đó bước đầu tiên là thực hiện các thủ tục đầu tư công theo quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP đối với dự án CCN không phải thực hiện thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, như vậy là chưa thống nhất với Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. Do đó, đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc thực hiện các thủ tục liên quan về chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN sử dụng vốn ngân sách cho thống nhất.

1. Về điều kiện xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ: 

Để tránh quy hoạch CCN tràn lan, tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển CCN, Chính phủ đã quy định chặt chẽ các điều kiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN. Theo đó, khi bổ sung CCN phải xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Việc xác định rõ doanh nghiệp, hợp tác xã (có năng lực, kinh nghiệm) dự kiến làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN là yếu tố quyết định tính khả thi, hiệu quả của việc bổ sung quy hoạch CCN; đảm bảo sau khi bổ sung CCN, các địa phương có thể tiến hành được ngay các bước hành thành lập, đầu tư hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư.

Qua theo dõi, Bộ Công Thương nhận thấy quy định này đã, đang phát huy hiệu quả quản lý, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch CCN ở các địa phương.

2. Về quy định tại khoản 1, Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN:

Việc thành lập, mở rộng các CCN được thực hiện theo trình tự, quy định tại tại các Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Trong đó, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp được thiết kế đồng thời, đồng bộ trong một dự án đầu tư để tiết kiệm chi phí, tiết kiệm sử dụng đất và thuận tiện cho việc xây dựng, sửa chữa, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình xem xét thành lập hoặc xem xét mở rộng cụm công nghiệp, việc xem xét năng lực, tư cách pháp lý của chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu, khả năng cân đối và các giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật là một trong những nội dung thẩm định nhằm đảm bảo tính khả thi. Trường hợp có nguồn vốn đầu tư công thì thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP)

Như vậy, nội dung tại khoản 1, Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định đối với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp được thiết kế đồng thời, đồng bộ trong một dự án đầu tư, phù hợp với nội dung Báo cáo đầu tư, mở rộng cụm công nghiệp, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nên không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều này góp phần thực hiện tích hợp, giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Các thủ tục khác về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.