Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025