Văn phòng Bộ

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 2222

Fax: 024 3826 4696; 024 2220 2525

Email:VPB@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Lãnh đạo đơn vị