LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG

Email: DienNH@moit.gov.vn

Thư ký: Phùng Mạnh Ngọc

Email: NgocPM@moit.gov.vn

Điện thoại: 024. 2220 2216

Email: KhanhTQ@moit.gov.vn

Thư ký: Khiếu Trọng Nghĩa

Điện thoại: 024.2220 2226

Email: NghiaKT@moit.gov.vn

Điện thoại: 024. 2220 2333

Email: HaiDT@moit.gov.vn

Thư ký: Tống Bá Luân

Điện thoại: 024. 2220 2204

Email: LuanTB@moit.gov.vn

Email: HungCQ@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Thế Long

Điện thoại: 024. 2220 2204

Email: LongNT.TH@moit.gov.vn

Email: AnDH@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Khắc Huy

Điện thoại: 024. 2220 2206

Email: HuyPK@moit.gov.vn

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ