Ảnh

Bộ trưởng Ngô Minh Loan

Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm giai đoạn 1976 - 4/1981

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ