Ảnh

Bộ trưởng Trần Phương

Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 01/1981 - 4/1982

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ