Ảnh

Bộ trưởng Lê Khắc

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương giai đoạn 02/1980 - 6/1986

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ