Truy cập nội dung luôn

Tổ chức thành công Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc là tiền đề quyết định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm ký 2020-2025

08/06/2020

Đảng ủy Bộ Công Thương xác định năm 2020 là năm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, với mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương đã chủ động chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng các cấp thông qua việc ban hành các văn bản: (1) Công văn số 535-CV/ĐUB ngày 17/9/2019 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, (2) Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, (3) Hướng dẫn số 747-HD/ĐUB ngày 27/12/2019 về một số nội dung đại hội đảng các cấp trong Đảng Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (4) Công văn số 119-HD/ĐUB ngày 02/3/2020 về tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (5) Công văn số 129-HD/ĐUB ngày 09/3/2020 về hướng dẫn thảo luận dự thảo văn kiện đại hội các cấp. Đồng thời, Đảng ủy Bộ quyết định thành lập các Tiểu ban Nhân sự, Văn kiện, Tổ chức - Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025; các Tổ Chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn khác đảm bảo đúng quy định.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ, cùng với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao trách nhiệm, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã nghiêm túc tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm với chất lượng cao và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Đảng. Ngay từ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch tổ chức, quán triệt, triển khai kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đầy đủ, công phu và đúng quy định. Dự thảo Báo cáo chính trị được lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên do đó đã được các đại biểu nhất trí cao khi trình bày tại đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn chính trị. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; các tin, bài được đăng tải rộng rãi trên các chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm, báo giấy, báo điện tử của Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp, Truyền hình Công Thương, Cổng Thông tin điện tử Bộ. Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã được tổ chức thành công và diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện tổ chức đại hội trong thời gian qua tại các tổ chức đảng trực thuộc, Đảng ủy Bộ Công Thương đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu và ngày 19/5/2020, Đảng ủy Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 328-KH/ĐUB về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đặt ra mục đích, yêu cầu:

Thứ nhất là tổng kết, đánh giá được những kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo đúng quy định của Đảng.

Thứ hai là yêu cầu công tác tổ chức Đại hội phải quán triệt tinh thần đổi mới theo hướng thiết thưc, chất lượng, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên.

Thứ ba là yêu cầu công tác nhân sự của Đại hội phải thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quán lý cơ quan, đơn vị, lĩnh vực nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa và phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư là yêu cầu các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nâng cao nhận thức về công tác Đảng, về truyền thống vẻ vang của Đảng; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo, đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc và toàn diện công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần tích cực vào thành công chung của cả nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ