Chi tiết văn bản:

 Thông tư hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

MENU VĂN BẢN