BÁO CÁO TỔNG HỢP


STT Tiêu đề Thời gian
1 Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 31/03/2021
2 Phụ lục báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 31/03/2021
3 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 28/02/2021
4 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 28/02/2021
5 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 01 năm 2021 31/01/2021
6 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 01 năm 2021 31/01/2021
7 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Công Thương 31/12/2020
8 Phụ lục Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Công Thương 31/12/2020
9 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020 30/11/2020
10 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020 30/11/2020
11 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 31/10/2020
12 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 31/10/2020
13 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020
14 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020
15 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 31/08/2020
16 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 31/08/2020
17 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 31/07/2020
18 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 31/07/2020
19 Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 30/06/2020
20 Phụ lục Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 30/06/2020