Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể các tiêu chí về cửa hàng xăng dầu như về diện tích, quy mô, khoảng cách trên đường tỉnh lộ, huyện lộ theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu” thống nhất trong cả nước (QCVN về cửa hàng xăng dầu) quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, ngày 30 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu số QCVN 01: 2020/BCT.

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Trên cơ sở quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn, QCVN 01: 2020/BCT chỉ quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung về khoảng cách trên đường tỉnh lộ, huyện lộ không thuộc đối tượng điều chỉnh, áp dụng của Quy chuẩn.

Như vậy, việc quy định khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế cửa hàng xăng dầu nên không có quy định trong QCVN01:2020/BCT. Việc quy định khoảng cách giữa các điểm đấu nối (như cửa hàng xăng dầu) thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Giao thông vận tải và được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giao thông vận tải.