Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

1. Nội dung 1:

Cử tri cho rằng với cách tính tiền điện theo giá bậc thang như hiện nay còn chưa hợp lý, còn thể hiện sự độc quyền trong phân phối điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cử tri phản ánh chính sách giá điện bậc thang tính trên mức tiêu thụ là hộ gia đình đến nay nảy sinh nhiều bất cập; gây nhiều thắc mắc của các hộ dùng điện; không công bằng giữa hộ đông người với hộ ít người; giữa người có một nhà với người có nhiều nhà... dẫn đến tình trạng một số nơi, người dân đổ xô đi làm thủ tục tách hộ để được tính tiền điện ở bậc thang giá thấp. Ngoài ra, có ý kiến nhân dân đã có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng điện. Vì vậy, cử tri kiến nghị Bộ Công Thương:

- Công bố cơ sở khoa học, thực tiễn của việc tính giá điện theo bậc thang (6 bậc) để tạo đồng thuận của người dân, tránh nghi ngờ nhóm lợi ích; xem xét lại cách tính giá bán điện bình quân cho phù hợp, đảm bảo minh bạch và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

- Điều chỉnh cách tính giá điện cho phù hợp hơn. Đề nghị ngành Điện thay đổi cách tính cho phù hợp, nên áp dụng bán 01 mức giá điện tiêu dùng cho hộ gia đình, nếu tính theo bậc thang thì rất cao, gây khó khăn cho người dân.

2. Nội dung 2:

Cử tri huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ngành điện tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện quốc gia, trạm hạ thế để đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất và nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là quan tâm đầu tư xây dựng tại các thôn, bản, khu dân cư xa trung tâm thuộc các xã vùng cao chưa có điện lưới quốc gia.

1. Đối với Nội dung 1:

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước liên quan đến việc nghiên cứu, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trên cơ sở báo cáo của EVN, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (1, 3, 4 và 5 bậc) và gửi xin ý kiến rộng rãi các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh thành; các Bộ ngành, các hiệp hội ngành hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5686/BCT-ĐTĐL ngày 05 tháng 8 năm 2020 gửi xin ý kiến các cơ quan thuộc Quốc hội; các Bộ, ngành, tổ chức; Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Quyết định và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó, Bộ Công Thương đã đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc thang xuống còn 5 bậc thang, trong đó, đối với bậc 1 của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang mới được tăng lên ở mức từ 0-100 kWh và bổ sung đối tượng khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics để áp dụng giá bán điện theo các ngành sản xuất. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ ngành, đơn vị, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với Nội dung 2:

Dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 4284/VPCP-KTN ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, nằm trong Chương trình Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị Quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình) với mục tiêu đến năm 2020 hầu hết các hộ được sử dụng điện từ các nguồn đạt tiêu chí số 4 về điện.

Trên cơ sở thỏa thuận trình hồ sơ của UBND tỉnh Yên Bái và Bộ Công Thương tại Văn bản số 9132/BCT-TCNL ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011, Quyết định (điều chỉnh) số 1910/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 với tổng mức đầu tư là 574,29 tỷ, theo đó mục tiêu cấp điện khoảng 11.961 hộ cho 154 thôn/bản thuộc 53 xã, trong 07 huyện/thị của tỉnh Yên Bái với số trạm biến áp phân phối là 146 trạm biến áp, 338,84 km đường dây trung áp và khoảng 521 km đường dây hạ áp. Thực hiện cơ chế 85% vốn Ngân sách Trung ương và 15% vốn chủ đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Về đề nghị Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ngành điện tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện quốc gia, trạm hạ thế để đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất và nâng cao đời sống cho nhân dân: Hàng năm, Bộ Công Thương (nay nhiệm vụ này đã chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) thực hiện phê duyệt kế hoạch cải tạo nâng cấp hệ thống điện trung thế thuộc tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để đảm bảo hệ thống cấp điện nhân dân vận hành an toàn, phù hợp khả năng huy động các nguồn lực như nguồn khấu hao, nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng (ADB, WB, JCA, KFW v.v.) . Hiện nay, đối với nguồn vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng đều nằm trong mức hạn chế vay do trần nợ công. Vì vậy, với kiến nghị của cử tri, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quan tâm và chỉ đạo EVN rà soát để sớm có kế hoạch đầu tư đảm bảo nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Về quan tâm đầu tư xây dựng tại các thôn, bản, khu dân cư xa trung tâm thuộc các xã vùng cao chưa có điện lưới quốc gia: Hiện nay, Bộ Công Thương đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp Kế hoạch trung hạn, kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan (Văn bản số 1218/BCT-ĐL ngày 24 tháng 2 năm 2020 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Công Thương). Theo đó, ngoài kiến nghị ưu tiên tối đa nguồn vốn Ngân sách Nhà nước (vốn trong nước) cho Chương trình, Bộ Công Thương trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Đề xuất dự án Chương trình điện nông thôn, miền núi và hải đảo sử dụng vốn vay ưu đãi (vốn nước ngoài) của Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng số vốn khoảng 360 triệu USD (tại Văn bản số 10145/BCT-ĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020); vốn của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) khoảng 400 triệu USD (tại Văn bản số 10144/BCT-ĐL ngày 31 tháng 12 năm 2019) và kiến nghị Chính phủ xem xét phê duyệt nguồn vay ưu đãi thực hiện cấp phát cho Chương trình.

Căn cứ quyết định của Quốc hội, Chính phủ về cho phép chuyển tiếp Chương trình và kế hoạch sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, vốn vay ưu đãi, Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các bước tiếp theo, trong đó có dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của tỉnh Yên Bái như đề nghị còn thiếu khoảng 454,95 tỷ đồng để đầu tư lưới điện cho nhân dân.