Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Cử tri đề nghị ban hành cơ chế hoàn vốn cho các nhà đầu tư điện chiếu sáng công cộng, sử dụng công nghệ chiếu sáng tiết kiệm bằng đèn tiết kiệm năng lượng theo hình thức chi trả tiền chênh lệch điện năng tiêu thụ hàng năm. Theo cử tri, đây là việc làm cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư muốn mở rộng dịch vụ công cộng thông minh, tiện ích; đồng thời, là sự cụ thể hóa Chỉ thị 34/CT-TTg  ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện; Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

 Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Tập đoàn, Tổng công ty liên quan...) xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 07 tháng 5 năm 2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 (sau đây gọi là Chỉ thị 20) thay thế cho Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017; Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 về phê duyệt Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (Quyết định 280). Triển khai các nhiệm vụ được giao trong Quyết định 280 và Chỉ thị 20, Hiện nay Bộ Công Thương đang nghiên cứu rà soát các cơ chế tài chính để hỗ trợ các giải pháp tiết kiệm năng lượng tổng thể trong đó có lĩnh vực chiếu sáng công cộng. Các giải pháp cơ chế, công cụ tài chính đang được triển khai nghiên cứu như Tín dụng xanh, Bảo lãnh vốn và Quỹ sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năng lượng, cơ chế chi trả tiền chênh lệch tiết kiệm năng lượng, cơ chế đấu thầu cung cấp dịch vụ cung ứng và vận hành phương tiện, thiết  bị hiệu suất cao... Một số cơ chế tài chính đã đi vào giai đoạn thực hiện thí điểm như vốn vay ưu đãi, bảo lãnh vốn vay...

Tuy nhiên, để các cơ chế này được ban hành chính thức cần phải nghiên cứu sửa đổi một cách đồng bộ các văn bản pháp luật, quy định hiện hành như Luật thuế, Luật đầu tư công, Luật doanh nghiệp... Hiện tại, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và đầu tư, các Đối tác phát triển và các bên liên quan nghiên cứu các cơ chế nêu trên trong giai đoạn 2020-2025.