Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ theo dự án liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chưa có sự đồng nhất, cụ thể: Tại Điều 11 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định mức hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án đối với hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án; hỗ trợ 70% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án đối với dự án hỗ trợ bảo quản nông sản trong xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và mua thiết bị. Tuy nhiên, tại Điều 8 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. Để các chính sách trên được triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất, các đơn vị chủ đầu tư dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, đề nghị Chính phủ ban hành một chính sách chung về hỗ trợ các dự án liên kết (bao gồm các chính sách của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP), trong đó quy định mức hỗ trợ hạ tầng chung là 50%.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ theo dự án liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành để tổ chức thực hiện. Vì vậy, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là cơ quan đầu mối rà soát, sửa đổi bổ sung cho đồng bộ và phù hợp với thực tiễn. Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng với các Bộ chủ trì trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung đối với những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.