Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, hướng dẫn về hội nhập quốc tế với các địa phương, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường xử lý những vấn đề mang tính liên ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực nâng cao hiệu quả đầu tư, năng lực cạnh tranh, các vấn đề về xuất xứ hàng hóa, rào cản kỹ thuật thương mại, phát triển đồng bộ các yếu tố kinh tế thị trường. Ban hành cơ chế, chính sách đầu tư, khuyến khích các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, cơ quan trực tiếp tham gia đàm phán có những nghiên cứu sâu đánh giá khách quan tác động của các cam kết trong các FTA đối với từng ngành hàng, lĩnh vực và thông tin, phổ biến đến các địa phương để tuyên truyền cho doanh nghiệp kịp thời.

Thực hiện công tác hỗ trợ và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm phổ biến các nhóm nội dung mới, thiết thực liên quan đến Hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của Việt Nam tới đội ngũ cán bộ, công chức; cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường tính chủ động, tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) mà Việt Nam đã ký kết trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngày 22/5/2020 Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã có công văn số 10/BCĐLNKT-VP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đăng ký nội dung tổ chức tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020.

Nội dung tuyên truyền gồm:

- Triển khai công tác HNKTQT năm 2020: Các vấn đề cần quan tâm và định hướng trong thời gian tới.

- Những xu thế mới của HNKTQT và hướng dẫn thực thi hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA).

- Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam: tình hình thực thi các cam kết của Việt Nam trong ASEAN và các vấn đề mới.

Hình thức thông tin tuyên truyền: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; Tuyên truyền thông qua Cổng thông tin của Bộ Công Thương và Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; Biên soạn và in ấn Cẩm nang tích hợp các FTA theo chiều dọc về từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.

Đối tượng thông tin tuyên truyền: Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng và toàn thể người dân trên cả nước.

Diễn giả tham gia tuyên truyền: Lãnh đạo các Bộ, ngành; Thành viên Đoàn Đàm phán Chính phủ và các chuyên gia kinh tế.

Liên quan đến việc biên soạn các tài liệu phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế (Văn phòng) đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện Đề án biên soạn Cẩm nang tích hợp các FTA theo chiều dọc về từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Tiếp theo việc biên soạn 04 cuốn Cẩm nang tích hợp các FTA trong các lĩnh vực: Các hàng rào kỹ thuật trong thương mại, sở hữu trí tuệ, Phòng vệ Thương mại, Giải quyết tranh chấp, Cẩm nang tích hợp FTA Hợp phần 4 liên quan đến cam kết về quy tắc xuất xứ, năm 2020, Văn phòng đã hoàn thành việc biên soạn và xuất bản bộ tài liệu Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết trong các FTA thế hệ mới (CPTPP và EVFTA), cùng với tái bản 4 bộ tài liệu về cẩm nang tích hợp của 4 hợp phần trước, nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu...

- Đối với Hiệp định CPTPP, Bộ Công Thương đã tham mưu với Chính phủ để tổ chức triển khai đồng bộ việc này. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP vào ngày 01 tháng 03 năm 2019. Quyết định này của Bộ Công Thương gồm 2 phần: (1) Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ chính với các lộ trình thực hiện cụ thể và (2) Phụ lục các công việc cụ thể được phân công cho từng đơn vị trong Bộ Công Thương để triển khai kèm theo các yêu cầu chi tiết về kết quả và thời gian hoàn thành.

Các nhóm công việc chính sẽ được Bộ Công Thương tập trung thực hiện trong 2 giai đoạn, bao gồm: (i) Giai đoạn 1: Năm 2019 và (ii) Giai đoạn 2: Từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Các nhóm công việc chính là: Khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực thi Hiệp định CPTPP, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách như quản lý xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ, cạnh tranh… Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP thông qua tất cả các hình thức khác nhau như phát thanh, truyền hình, báo chí, hội nghị, hội thảo, ấn phẩm, internet v.v. để đảm bảo cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng về các cam kết của Hiệp định CPTPP, từ đó tận dụng được tối đa những cơ hội và hạn chế tối thiểu các thách thức mà Hiệp định mang lại; Khẩn trương xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua các chương trình phát triển thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ việc phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp; Điều phối và tham gia các hoạt động của Hội đồng CPTPP, các Ủy ban chuyên môn CPTPP và các công việc khác trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt Kế hoạch này nhằm góp phần hiện thực hóa các lợi ích mà Hiệp định CPTPP mang lại cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước.

- Đối với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Để nhanh chóng giúp các cơ hội có được từ Hiệp định đến với doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA để kịp thời đưa ra các định hướng, kế hoạch và lộ trình cho các Bộ, ngành và các địa phương nhằm triển khai thực thi đúng, đầy đủ và kịp thời các cam kết của Hiệp định này, giúp hiện thực hóa các lợi ích của Hiệp định này cho người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ sẽ tập trung vào 05 nhóm giải pháp chủ yếu bao gồm:

+ Về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước Liên minh châu Âu (EU): Tăng cường phổ biến về Hiệp định EVFTA cho các đối tượng có liên quan dưới các hình thức đổi mới sáng tạo hơn thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA; thiết lập và tăng cường liên kết đầu mối thực thi Hiệp định EVFTA tại các Bộ, ngành và địa phương…

+ Về công tác xây dựng pháp luật, thể chế: Thực hiện rà soát pháp luật trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA và báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của Hiệp định; xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định EVFTA như cơ chế thành lập nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường…

+ Về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định EVFTA; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu…

+ Về chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; tham gia các Công ước cơ bản còn lại của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)…

+ Về chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương sẽ căn cứ vào các nhóm công việc lớn trong Kế hoạch thực hiện của Chính phủ để nhanh chóng xây dựng Kế hoạch thực hiện của cơ quan, địa phương mình cũng như tăng cường việc giám sát thực hiện để bảo đảm việc thực thi Hiệp định EVFTA của Việt Nam được đầy đủ, hiệu quả và đồng bộ, từ đó đóng góp vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.