Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Cử tri kiến nghị nâng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Thực hiện quy định nêu trên, nhằm tách bạch dần chức năng kinh doanh và chức năng công ích của ngành điện, giảm bù chéo trong giá điện, Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định: giá bán điện của bậc 1 từ 0-50 kWh bằng 92% mức giá bán lẻ điện bình quân, tương đương giá thành sản xuất kinh doanh điện; giá bán điện cho bậc 2 từ kWh thứ 51-100 kWh bằng 95% mức giá bán lẻ điện bình quân; giá bán điện của các bậc tiếp theo được điều chỉnh tương ứng. Hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh trong tháng tính theo giá bán điện sinh hoạt bậc 1 từ 0-50 kWh; hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện như hộ nghèo; trường hợp mức giá bán lẻ điện bình quân tăng/giảm, mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội cũng được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm của giá bán điện sinh hoạt bậc 1 từ 0-50 kWh.

Trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện các năm vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính để tính toán mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tương đương với tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1. Theo đó, mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được điều chỉnh tăng tương ứng, cụ thể: Từ ngày 01/06/2014, mức hỗ trợ tiền điện là 46.000 đồng/hộ/tháng; từ ngày 16/3/2015, mức hỗ trợ tiền điện là 49.000 đồng/hộ/tháng; từ ngày 01/12/2017 là 51.000 đồng/hộ/tháng; từ ngày 20/3/2019 đến nay là 55.000 đồng/hộ/tháng.