Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Trong công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm soát thị trường đang có sự chồng chéo giữa các nhiệm vụ của Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường. Đề nghị chỉ đạo Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Sở Công thương tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT – BCT - BNV ngày 30/6/2015 giữa Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ; đồng thời, hướng dẫn cụ thể nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

- Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ: “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”. Theo đó, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý thị trường, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 (trong đó có nội dung tách chức năng nhiệm vụ của quản lý thị trường ra khỏi Sở Công Thương).

Theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, công tác quản lý thị trường của lực lượng Quản lý thị trường được quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương (không phân cấp cho địa phương). Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã ký kết Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý thị trường tại các địa phương. Vì vậy, hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường ở các địa phương được thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác đã được ký kết giữa Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 giữa Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ:

Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng các Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình Chính phủ xem xét ban hành.

Sau khi hai Nghị định nêu trên được Chính phủ ban hành, Bộ Công Thương sẽ triển khai xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của liên Bộ Công Thương, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.