Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

 “- Hiện nay chúng ta đang vận động các hộ gia đình ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa lắp đặt tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà nhằm khắc phục một phần tình trạng thiếu điện ở những vùng này. Tuy nhiên trên thực tế, các hộ gia đình cũng như cá nhân đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà phục vụ sinh hoạt, đồng thời bán điện dư lại cho Công ty Điện lực phải thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, mua hóa đơn để xuất cho công ty điện lực khi bán điện và thực hiện kê khai thuế. Đây là một vấn đề bất cập. Tôi đề nghị Bộ trưởng cần có giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

- Và tôi cũng đề nghị Bộ trưởng cũng có những giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực đầu tư về điện lưới ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Qua đây, tôi cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo hơn để người dân ở vùng này sớm được tiếp cận với nguồn điện thắp sáng.”

 

1. Về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực đầu tư về điện lưới ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa:

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2020 (Dự án) thuộc Chương trình “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2013-2020” (Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư (Văn bản số 4945/VPCP-KTN ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ); Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương có Văn bản số 11453/BCT-TCNL thỏa thuận danh mục, quy mô Dự án; Ngày  04 tháng 6 năm 2014 Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Dự án với tổng mức đầu tư là 677 tỷ đồng (Quyết định số 1153/QĐ-UBND). Mục tiêu Dự án là cấp điện cho 13.592 hộ của 588 thôn, ấp thuộc 85 xã trong 10 huyện của tỉnh Bình Phước. Quy mô gồm: 609,98 km đường dây trung áp; 661 trạm biến áp, tổng công suất là 16.405 kVA; 1.192,33 km đường dây hạ thế.

- Giai đoạn 2013 đến năm 2017, NSTW cấp 40 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện 1.043 hộ dân cho 36 thôn, bản trên địa bàn 20 xã thuộc 08 huyện của Tỉnh.

- Kế hoạch cấp vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 159 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn bố trí hỗ trợ có mục tiêu nguồn NSTW là 99 tỷ đồng, theo Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

+ Nguồn ODA hỗ trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu là 60 tỷ đồng, theo Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ; Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội.

- Đối với nguồn vốn còn thiếu (đề xuất sử dụng vay ưu đãi nước ngoài):

Bộ Công Thương đã trình nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ như Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB) khoảng 20.856 tỷ đồng để đảm bảo nguồn lực (Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tại Tờ trình số 7368/TTr-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2017). Tuy nhiên, do điều kiện trần nợ công trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 683/BKHĐT-KTCN ngày 01 tháng 02 năm 2018 về kết quả rà soát Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chưa đề xuất sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài để cấp phát cho các dự án điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Hiện nay, do tốc độ tăng nợ công giảm, trần nợ công đang thấp hơn ngưỡng an toàn, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB). Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương đã có Hồ sơ gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng vốn vay ưu đãi của WB (Văn bản số 6302/BCT-ĐL), khoảng 360 triệu USD; vốn ADB tại (Văn bản số số 6303/BCT-ĐL), khoảng 400 triệu USD, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cho phép sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài để cấp phát cho các dự án thuộc Chương trình, Bộ Công Thương sẽ hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo các hiệp định vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng, trong đó có tỉnh Bình Phước.

2. Liên quan đến các yêu cầu, quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, mua hóa đơn để xuất cho công ty điện lực khi các hộ gia đình, cá nhân đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà phục vụ sinh hoạt và bán điện dư cho Công ty Điện lực hiện nay được quy định hiện hành tại Luật Thuế (Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...), Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật. Bộ Công Thương xin ghi nhận ý kiến này của Đại biểu để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu điều chỉnh các quy định liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Điểu Huỳnh Sang và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.