THỨ TRƯỞNG HỒ THỊ KIM THOA TIẾP ĐẠI SỨ VƯƠNG QUỐC ANH TẠI VIỆT NAM
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
26/07/2017

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
26/07/2017

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
26/07/2017