BỘ CÔNG THƯƠNG TRAO KỈ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017

Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017

Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017

Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017

Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017

Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017

Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017

Bộ Công Thương trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
26/07/2017