Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo