Kỳ họp lần thứ hai UBHH thương mại Việt Nam - Thái Lan