Phát động cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện"