Thắt chặt quản lý, xử lý, tái chế, và giảm thiểu chất thải nhựa