Công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến và yêu cầu giải quyết các vấn đề thực tiễn