Khơi thông “điểm nghẽn” để công nghiệp hóa chất phát triển bền vững - Phần I: Công nghiệp hóa chất đang đứng ở đâu?